Horsviks Gård mitt i Naturreservatet


Omgivet av hav och skärgård

När du vill komma nära på ett enkelt sätt.


Horsviks Gård ett skärgårdshemman i Horsviks Naturreservat


Horsvik är ett väl bevarat skärgårdshemman med intakt gårdsstruktur där tiden har stannat. Området är rikt på växt- och djurarter som hör hemma i äldre kulturlandskap och är därför ett viktigt område att bevara för den biologiska mångfalden.

källa: Länsstyrelsen-Horsviks Naturreservat

Hello world

Hagstugan


Stanna tiden

Här i Hagstugan på Horsviks Naturreservat kan du leva i enkelheten utan 2000 talets digatala ”smarta” liv. Gör en tidsresa bakåt i tiden och lev ett enklare liv nära naturen och havet. Nu kan du Hyra Hagstugan i ett av Sörmlands vackraste Naturreservat, Horsviks Naturresevat.


Horsviks Gård


Gårdslivet på 50 talet

Under 2022 har Horsviks Gård renoveras så även den ska gå att hyra i framtiden som ”ett hem för vandrare”. Mer information om detta uppdateras efter hand här på hemsidan.


Horsviks Gård är fortfarande under renovering. När renoveringen är slutförd hoppas vi kunna erbjuda även dessa hus för hyresgäster, förhoppningsvis då också med ett vandrarhem för kortare vistelser.

Hello world

Mångfald


Mångfalden av biotoper ger upphov till en artrik kärlväxtflora med olika betesgynnade växter och svampar som till exempel Adam och Eva, pyttemaskros, ljus solvända och scharlakansvaxskivling.


Här finns också ett rikt insektsliv med många steklar och fjärilsarter som till exempel sexfläckig bastardsvärmare, mindre bastardsvärmare och mindre purpurmätare.

Fågellivet


Området har ett rikt fågelliv och i enebackarna runt gården trivs hämplingar och grönfinkar, i skogsbrynen och trädgårdsmiljöer sjunger rödstjärt, göktyta och svartvit flugsnappare.


Dagligen flyger havsörn över området. På de sandiga betesmarkerna letar trädlärkor och starar mat och intill ladorna flyger tornseglare och ladusvalor. De äldre tallarna har lämpliga kronor för rovfågelbon och i sundet mellan öarna och gården födosöker svanar, storskrakar och knipor.

Under ytan


I Hagstuviken och i området från Studsviks brygga till sundet mellan Horsvik och Tranholmen finns höga marina naturvärden utpekade. Naturvärdena är tydligt kopplade till att det finns utbredda och täta bestånd av växter som skapar livsmiljöer för ryggradslösa djur och fisk.


I det smala sundet mellan fastlandet och Tranholmen samt i de grunda vikarna finns en rik undervattensvegetation med långskottsväxter och olika alger. En mindre ålgräsäng finns i sundets smalare del på drygt två meters djup.

Kontakta mig